VedtægterForeningen Glutensensitivs vedtægter 2014/2015

 

 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen Glutensensitiv

Foreningen har hjemsted på adressen:
Ryesgade 31, 4. Th
8000 Aarhus C

 1. Foreningens formål og arbejdsområder

Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Foreningens formål fordeler sig på tre hovedområder:

 1. At undersøge og udbrede kendskabet til og forståelsen af glutensensitivitet og den sunde kosts sygdomsforebyggende og -behandlende evne, både til foreningens medlemmer og den generelle befolkning. Formidlingen af dette baseres på den nyeste viden om glutensensitivitet.
 2. Medlemspleje, gennem aktiviteter såsom kurser og arrangementer vedrørende glutensensitivitet og sund kost. Disse skal samtidig rumme et stort aspekt af fællesskab og skabe rum for udveksling medlemmerne imellem, da dette har stor betydning for mennesker der står alene i en ny livssituation, hvilket mange af foreningens medlemmer gør.
 3. Forskning i eksistensen, udbredelsen og forståelsen af glutensensitivitet, gennem samarbejder med speciallægeklinikker og forskningsenheder.

Foreningens arbejdsområder:

 1. Medlemsaktiviteter
 • Madarrangementer, herunder fællesspisning, kurser i sund madlavning, glutenfri madlavning, etc.
 • Mindre infoarrangementer om glutensensitivitet og sund kost.
 • Større arrangementer/events, sÃ¥som fællesstand pÃ¥ madmesser og festivaler, kongresser om glutensensitivitet, etc.
 1. Formidling
 • Hjemmeside
 • Sociale medier
 • Online artikler og artikler i trykte medier
 • Pressemeddelelser og nyhedsbreve
 • Radio- og TV-indslag
 1. Forskning
 • Definering og udformning af projekter der har relevans for foreningen
 • Etablering af samarbejder med speciallægeklinikker, forskere og forskningsenheder
 • Fondssøgning
 • Udformning af forsøgsprotokoller

Til at varetage disse arbejdsområder kan bestyrelsen nedsætte de nødvendige udvalg. Der lægges vægt på at medlemmer til udvalgene både repræsenteres af bestyrelsesmedlemmer samt foreningens andre medlemmer/frivillige

På sigt ønsker vi at Foreningen Glutensensitivs hjemmeside blandt andet kan fungere som hjælp til praktiserende læger, der i deres kliniske hverdag støder på patienter med symptomer på cøliaki og NCGS. Hjemmesiden vil indeholde forklaringer fri for fagtermer, til brug for den almene borger med mistanke om cøliaki og NCGS, samt guides til selvhjælp, inklusiv varierede, glutenfri kostplaner.

 1. Foreningens Drift

Foreningens drift finansieres ved donationer, fondsmidler og medlemskontingenter.

 1. Medlemmer

Foreningen optager både aktive og passive medlemmer, dog har de passive medlemmer ingen indflydelse på foreningens vedtægter. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 30 dage efter, at der er rykket for det.

 • Karantæne
  Såfremt et medlem på afgørende punkter undlader at overholde Foreningen Glutensensitivs vedtægter og bestemmelser, kan bestyrelsen beslutte skriftligt at meddele det pågældende medlem karantæne fra Foreningen Glutensensitivs aktiviteter i en periode på højest ét år ad gangen.
 • Eksklusion
  Bestyrelsen kan enstemmigt beslutte skriftligt at meddele et medlem begrundet eksklusion. Det ekskluderede medlem har ret til at fremlægge sin sag på førstkommende ordinære generalforsamling. Eksklusionen står ved magt fra det tidspunkt den er meddelt medlemmet, men kan siden omstødes af generalforsamlingen. Der refunderes ikke kontingent ved eksklusion.
 1. Kontingent

Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.

 1. Foreningens ledelse

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

 1. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen kan enten være ordinær eller ekstraordinær. Den ordinære generalforsamling holdes én gang om året i november måned. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

1) Valg af ordstyrer
2) Bestyrelsens beretning om året der er gået
3) Fremlæggelse af foreningens regnskab for det foregående år
4) Fremlæggelse af foreningens budget for det kommende år
5) Indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse
8) Valg af revisor og revisorsuppleant (hvis der ikke benyttes en ekstern revisor) 9) Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en ordstyrer, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Adgang til generalforsamlingen har kun de i punkt 4 nævnte medlemmer, samt dem bestyrelsen måtte have inviteret.

Stemmeret har kun de i punkt 4 nævnte aktive medlemmer. Hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke s ved fuldmagt. Forældre kan deltage med stemmeret på vegne af deres børn.

Der indkaldes til Generalforsamling 1 gang årligt for alle medlemmer med mindst tre ugers varsel. I indkaldelsen skal det fremgå̊, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uge før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal eventuelt indsendte forslag være udsendt til medlemmerne. Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 10 medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

Afgørelser på Generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflertal. Står stemmetallene lige har Foreningen Glutensensitivs formand, eller i hans fravær Foreningen Glutensensitivs kasserer den afgørende stemme.

Såfremt blot én stemmeberettiget ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.

 1. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen forvalter Foreningen Glutensensitiv i henhold til Generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer hvoraf der vælges en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, fordelt så halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsessuppleanterne vælges for to år ad gangen.

 1. Bestyrelsens opgaver og virke

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen definerer selv sine daglige opgaver. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Aarhus Byråd og andre kommunale, regionale, statslige, samt private bidragydere, for anvendelse af de herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for foreningens aktiviteter. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens aktiviteter i det forløbne år beskrives. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, hvilket tilsendes bestyrelsesmedlemmerne umiddelbart efter. Referatet kan desuden offentliggøres på foreningens hjemmeside, såfremt bestyrelsen ønsker det.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

 1. Budget, ansøgning, regnskab og revision

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret). Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet skal opgøres i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

 1. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen tilsammen eller ved en af disses fravær af formanden eller kassereren sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. I den daglige drift af foreningen kan den tegnes af formanden alene.

 1. Hæftelse

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

 1. Ophør

Beslutning om foreningens ophør eller manglende betalingsdygtighed skal ske på samme måde som vedtægtsændringer. Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål inden for folkeoplysningslovens område.

Foreningen Glutensensitiv

Bestyrelsen

November 2014

Vrouw 1: Skype -seks bijna elke dag, en als we schreven aan de andere liefdesbriefjes, word ik bijna onmiddellijk op computers gedrukt. Het was onze slaapkamer. Ik hou echt van seks, en zonder dat zou het zo lange scheiding zijn. Nu weet ik alles over virtuele liefde! In het begin was het een beetje ongemakkelijk, maar we gingen er geleidelijk naartoe. Dit is het beste dat ons is overkomen! Soms stuurde ik hem naakte foto’s, maar ik heb ze onlineapotheeknederland.com/kamagra-nl/ afgemaakt met een vraag, een vraag of hij geen gênante positie zou moeten plaatsen.